STATUT PLACÓWKI

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

TYPU SOCJALIZACYJNEGO

W WOŁOWIE

 

§ 1

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, zwana w dalszej części Placówką , działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 595 ze zmianami);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami);
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zmianami);
 4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720),
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 ze zmianami);
 6. niniejszego statutu.

§ 2

Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Wołowskiego, nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3

 1. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Wołowski.
 2. Nadzór nad działalnością Placówki oraz zgodnością standardów opieki i wychowania w Placówce pełni Wojewoda Dolnośląski, działając poprzez upoważnione osoby.
 3. Nadzór nad bieżącą organizacją zadań Placówki sprawuje Starosta Wołowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wołowie.

§ 4

 1. Placówka ma siedzibę w Wołowie przy ul. Kościuszki 27.
 2. Placówka używa nazwy własnej z adresem na tablicy i na pieczęciach:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
ul. T. Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów

§ 5

 1. Placówka realizuje zadania z zakresu doraźnej i całodobowej opieki nad dzieckiem.
 2. Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
 3. W Placówce prowadzone są zajęcia dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb przebywających dzieci.
 4. Placówka zapewnia możliwość realizacji obowiązku szkolnego na odpowiednim poziomie.
 5. Placówka podejmuje działania zmierzające do powrotu dziecka do rodziny bądź rodziny adopcyjnej, zastępczej lub usamodzielnienia.

§ 6

 1. Placówką kieruje jednoosobowo Dyrektor Placówki, który reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektora Placówki powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Wołowskiego.

§ 7

 1. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Placówki określa opracowany przez Dyrektora Placówki regulamin organizacyjny, zatwierdzany przez Zarząd Powiatu Wołowskiego.
 2. Regulamin organizacyjny Dyrektor Placówki opracowuje w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Wołowie.
 3. Obsługę ekonomiczno – administracyjną Placówki zapewnia Starostwo Powiatowe w Wołowie.

§ 8

 1. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową , jako jednostka budżetowa Powiatu Wołowskiego, zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
 4. Plan finansowy opracowany i zatwierdzony jest przez Dyrektora Placówki na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołowskiego.

§9

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa

§10

Zamiany Statutu są dokonywane w trybie przyjętym dla jego uchwalania.

Skip to content